Kendriya Vidyalaya Jhagrakhand
Phone: 07771-243003 Mob No:9425270027Email: kvjkdcluster@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय झगराखंड
 
Kendriya Vidyalaya Jhagrakhand
CBSE AFFILIATED
 
welcome to K V jhagrakhand
Monthly Test Result Analysis [Class - 10, Class - 12]
S#MonthClassSubjectEnrolled Students Appeared StudentsPassed StudentsScored Less than 33Scored Less than 33 StudentsPercentage
1 November 12 Accountancy 26 24 17 7 AMAN NAYAK, ANSHUMAN TIWARI, ASHUTOSH , DHEERENDRA SINGH, KANUSHREE PATEL, RAJ AAYUSHI SUR,PRITI CHAKRABORTY 70.00
2 November 12 Economics 26 25 24 1 ANJALI CHAUHAN 96.00
3 November 12 IP 2 2 2 0 NIL 100.00
4 September 12 IP 2 2 2 0 NIL 100.00
5 October 12 IP 2 2 2 0 NIL 100.00
6 October 12 CS 12 10 10 0 NIL 100.00
7 November 10 Maths 59 52 42 10 DEEPAK YADAV, JAINAB, PRANESH DHAR, AMAN, ANKITA, AYUSH, HEMLATA, PRIYANSHU VERMA, SAGAR, DIVYA 80.00
8 November 12 Hindi 44 44 44 0 NIL 100.00
9 November 12 Biology 10 10 0 0 100.00
10 October 12 Biology 10 10 10 0 NIL 100.00
11 June 10 English 59 57 55 2 AYUSH KR. DHANRAJ, PRITHU RAJ SAHU 96.00
12 November 12 English 62 57 50 7 RAVI SAHU, POOJA SAHU, SHIVALIKA SHARMA,ABHIJEET KUMAR, AMAN NAYAK, ANKITA JAISWAL, DHEERENDRA SINGH 87.00
13 November 12 Maths 30 23 10 13 ABHIJEET KUMAR,ABHISHEK KUMAR, ANIKET SINGH, ASHIKA, AYUSH TRIPATHI, DEVJEET CHOUDHARY, NISHAM KUMARI,PRANAV SURESH,PRIYA BHAGAT, RAVI SAHU,SAKSHI YADAV,SHIVAM SHRIVASTAVA, SRISHTI AGRAWAL, SUJAY SINHA, SURAJ PANDEY, VANDANA SAHU,VIMAL KR GUPTA 43.00
14 November 12 Chemistry 36 36 31 5 DIVYA GUPTA, HARSHIT PANDEY, RAVI SAHU, SRISHTI AGRAWAL, VIMAL KR GUPTA 86.00
15 September 12 Chemistry 35 33 13 20 ABHIJEET KUMAR,ABHISHEK KUMAR, AMAN KUMAR,AMIT CHATTERJEE, ANIKET SINGH, ASHIKA, AYUSH PANDEY, AYUSH TRIPATHI, KHUSHI KESHARWANI, NISHAM KUMARI, PARMANAND KUSHWAHA,PRACHI SINGH, PRANAV SURESH, SAKSHI YADAV, SHALINI SHARMA, SOURABH KR. YADAV,SRISHTI AGRAWAL, SUJAY SINHA, SURAJ PANDEY, VANDANA SAHU,VIMAL KR GUPTA, POOJA SAHU 40.00
16 October 12 Physics 36 26 8 18 ABHIJEET KUMAR, AMAN KUMAR, ANIKET SINGH, ASHIKA, AYUSH PANDEY, AYUSH TRIPATHI, DEVJEET CHOUDURY, KHUSHI KESHARWANI, NISHAM KUMARI, PARMANAND KUSHWAHA, PRIYA BHAGAT, RAVI KU. SAHU, SAKSHI YADAV, SOURABH KR. YADAV,SRISHTI AGRAWAL, SURAJ PANDEY, VANDANA SAHU, POOJA SAHU 31.00
17 November 12 Physics 36 34 25 9 ABHISHEK KUMAR, ABHIJEET KUMAR,AMAN KUMAR, ANIKET SINGH, ASHIKA, AYUSH PANDEY, AYUSH TRIPATHI, DEVJEET CHOUDHURY, SHALINI SHARMA 73.00
18 September 12 CS 12 12 11 1 1.AYUSH PANDEY 91.00
19 October 12 English 62 55 41 14 AMAN NAYAK, ANKITA JAISWAL,ANJALI CHAUHAN,DHEERENDRA SINGH, DIPANSHU, SHIVALIKA SHARMA,ABHIJEET KUMAR, ABHISHEK KUMAR, ANIKET SINGH,AMAN KUMAR, PARMANAND, RAVI SAHU, SOURABH YADAV, POOJA SAHU 74.54
20 August 12 Economics 26 26 14 12 1. Ankita Jaiswal 2. Anjali Chauhan 3. Ashutosh Agrahari 4. Dheerendra Singh 5. Dipanshu Vastrakar 6. Kanushree Patel 7. Laxmi Singh Chauhan 8. Raj Ayushi Sur 9. Manav Chawda 10.Richa Chelkar 11.Shiwalika Sharma 12.Shritee Chakraborty 53.84
21 August 12 Accountancy 26 26 13 13 1.Aman Nayak 2.Ankita Jaiswal 3.Anshman Tiwaril 4. Anjali Chauhan 5. Ashutosh Agrahari 6. Dheerendra Singh 7. .Dipanshu Vastrakar 8.Kanushree Patel 9. Laxmi Singh Chauhan 10. Raj Ayushi Sur 11.Shiwalika Sharma 12.Shritee Chakraborty 13.Shubhodeep Das 50.00
22 August 12 Business Studies 26 26 16 10 1. Shritee Chakraborty 2. Ankita Jaiswal 3. Anjali Chauhan 4. Dheerendra Singh 5. Dipanshu Vastrakar 6. Kanushree Patel 7. Manav Chawda 8. Md.Jishan 9. Raj Ayushi Sur 10.Shiwalika Sharma 61.53
23 August 12 IP 2 2 2 0 NIl 100.00
24 August 12 CS 12 11 10 1 1. Abhishek Kumar 90.90
25 August 12 Biology 10 10 5 5 1. Ayush Pandey 2. Khushi Kesharwani 3. Parmanand Kushwaha 4. Shalini Sharma 5. Pooja sahu 50.00
26 August 12 Maths 30 30 23 7 1. Abhishek Kumar 2. Aniket Singh 3. Ashika 4. Ayush Tripathi 5. Srishti Agrawal 6. Suraj Pandey 7. Manav Chawda 76.66
27 August 12 Chemistry 36 35 8 27 1.Abhijeet Kumar 2.Abhishek Kumar 3.Aman Kumar 4.Aniket Singh 5.Ashika 6.Ayush Pandey 7.Ayush Tripathi 8.Devjeet Chaudhary 9.Harshit Pandey 10.Khushi Kesharwani 11.Kishan Kumar Gautam 12.Nisham Kumari 13.Parmanand Kushwaha 14.Prachi Singh 15.Ranjeet Singh 16.Ravi Kumar Sahu 17.Sakshi Yadav 18.Shalini Sharma 19.Sourabh Yadav 20.Srishti Agrawal 21.Srishti Singh 22.Sujay Sinha 23.Suraj Pandey 24.Vimal Gupta 25.Pooja Sahu 26.Shivam Shrivastava 27. Vandana Sahu 22.85
28 August 12 Physics 36 35 28 7 1. Abhishek Kumar 2. Aniket Singh 3. Ayush Pandey 4. Ayush Tripathi 5. Sujay Sinha 6. Suraj Pandey 7. Vimal Gupta 80.00
29 August 12 English 62 62 43 19 1. Ayush Pandey 2. Devjeet Chaudhary 3. Harshit Pandey 4. Parmanand Kushwaha 5. Ravi Kumar Sahu 6. Suraj Pandey 7. Pooja Sahu 8. Abdul Kadir 9. Aman Nayak 10. Ankita Jaiswal 11. Anshuman Tiwari 12. Anjali Chouhan 13. Ashutosh Agrahari 14. Dheerendra Singh 15. Dipanshu Vastrakar 16. Kanushree Patel 17. Manav Chawda 18. Shiwalika Sharma 19. Shubhodeep Das 69.35
30 August 12 Hindi 44 44 33 11 1. Aniket Singh 2. Kunal Hemraj Tarone 3. Parmanand Kushwaha 4. Pooja Sahu 5. Aman Nayak 6. Ankita Jaiswal 7. Anjali Chouhan 8. Dheerendra Singh 9. Deepanshu Vastrakar 10. Kanushree Patel 11. Shiwalika Sharma 75.00
31 July 12 Economics 26 26 20 6 1. Aman Nayak 2. Dheerendra Singh 3. Kanushree Patel 4. Manav Chawda 5. Shiwalika Sharma 6. Sejal Popat 76.92
32 July 12 Accountancy 26 26 12 14 1.Aman Nayak 2.Ankita Jaiswal 3. Anjali Chauhan 4. Dheerendra Singh 5.Kanushree Patel 6. Manav Chawda 7. Raj Ayushi Sur 8. Laxmi Singh Chauhan 9.Shiwalika Sharma 10.Shritee Chakraborty 11.Abdul Kadir 12.Anshuman Tiwari 13.Ashutosh Agrahari 14.Dipanshu Vastrakar 46.15
33 July 12 Business Studies 26 26 16 10 1.Aman Nayak 2.Ankita Jaiswal 3. Anjali Chauhan 4. Dheerendra Singh 5.Kanushree Patel 6. Manav Chawda 7. Raj Ayushi Sur 8.Ruchi Mishra 9.Shiwalika Sharma 10.Shritee Chakraborty 61.53
34 July 12 IP 2 2 2 0 Nil 100.00
35 July 12 CS 12 12 11 1 1. Sourabh Yadav 91.66
36 July 12 Biology 10 9 9 0 Nil 100.00
37 July 12 Maths 30 30 27 3 1. Aniket Singh 2. Ayush Tripathi 3. Devjeet Chaudhary 90.00
38 July 12 Chemistry 36 36 24 12 1.Abhijeet Kumar 2. Abhishek Kumar 3. Aniket Singh 4. Ayush Pandey 5. Ayush Tripathi 6. Devjeet Chaudhary 7. Khushi Kesharwani 8. Ravi Kumar Sahu 9. Srishti Agrawal 10.Suraj Pandey 11.Pooja Sahu 12. Parmanand Kushwaha 66.66
39 July 12 Physics 36 36 12 24 1. Abhijeet Kumar 2. Abhishek Kumar 3. Amit Chatterjee 4. Aniket Singh 5. Ashika 6. Ayush Pandey 7. Ayush Tripathi 8. Devjeet Chaudhary 9. Harshit Pandey 10. Khushi Kesharwani 11. Nisham Kumari 12. Parmanand Kushwaha 13. Prachi Singh 14. Pranav Suresh 15. Ranjeet Singh 16. Sakshi Yadav 17. Shalini Sharma 18. Sourabh Yadav 19. Srishti Agrawal 20. Srishti Singh 21. Sujay Sinha 22. Suraj Pandey 23. Vimal Gupta 24. Pooja Sahu 33.33
40 July 12 English 62 62 53 9 1. Abhishek Kumar 2. Aniket Singh 3. Pooja Sahu 4. Aman Nayak 5. Ankita Jaiswal 6. Anjali Chauhan 7. Dheerendra Singh 8. Deepanshu Vastrakar 9. Shiwalika Sharma 85.48
41 July 12 Hindi 44 44 40 4 1.Anjali Chauhan 2. Dheerendra Singh 3. Deepanshu Vastrakar 4. Kanushree Patel 90.90